ربط ریاضی و قران

بارخدایا: "قرآن راوسیله ای برای رسیدن مابه والاترین منازل کرامت قرارده ونردبانی که بوسیله آن به جایگاه سلامت وامنیت عروج نمائیم وسببی برای نجات ماازعذاب وکیفردرعرصه قیامت گردان ووسیله ای که به کمک آن برنعمت های سرای ابدی واردشویم." قرآن جواب اکثرسؤالات بشررادربردارد: 1-ماازکجاآمده ایم وچرادرکره زمین هستیم وبه کجامی رویم. 2-چراباخداارتباط برقرارکنیم؟ 3-هستی به چه صورت خلق شده؟ 4-آیازندگی درکرات دیگروجوددارد؟ 5-شیطان چیست وچه اعمالی رادرکره زمین به عهده دارد؟ 6-سن قانونی ازنظرخداچه سنی است؟ 7-چه عواملی باعث طوفان، سیل وزلزله درکره زمین می شود؟ 8-راه نجات بشرچیست؟و... وسؤالی که همه منتظرجواب آن هستند:9-رمزخوشبختی کامل بشرچیست؟ همه می پرسندمعجزه ریاضی قرآن چیست؟ همه رسولان و پیغمبران خداباچنان معجزاتی همایت شده اندکه ثابت می کندازسوی خداآمده اند. وهیچ انسانی نمی تواند همانندآن معجزات راآشکارسازد. موسی چوب دستی راانداخت وبه خواست خدابه مارتبدیل شد. آخرین رسول(پیامبر)خداباچنان معجزاتی همایت نشده بود معجزه او قرآن بود. چنانچه مردم ازاومی خواهندمعجزه ای نشان دهد، خدابه محمدمی گوید(به آنهابگوآینده ازآن خداست پس منتظرباشیدمن هم باشمامنتظرمی شوم) درسوره مدثروآیه 30ازقرآن می خوانیم "برروی قرآن عدد19راقراردهد" خدامی گویدهمه قرآن برعدد19قابل تقسیم است و19مخرج مشترک سراسرسیستم قرآن است. دلیل آن رادرآیه31می خوانیم. ما، فرشتگان رانگهبانان جهنم قراردادیم وشماره شان را19تعیین کردیم.1-تاکافران رامضطرب سازیم. 2-تامسیحیان ویهودیان رامتقاعدسازیم. 3-تاایمان مؤمنان را محکم ترکنیم. اکنون برای اولین باردرتاریخ علم داریم بامعجزه هیبت انگیزریاضی که به صورت رازازمحافظت الهی برخورداربوده است، واین معجزه عظیم راخدادرقرآن درسوره مدثر، آیه35اعلام کرده است. کدریاضی قرآن ازبسیارساده تابسیارمشکل تغییرمی کند. 1-اولین آیه(آیه1:سوره1)"بسم الله الرحمن الرحیم" شامل 19حرف است. 2-هریک ازکلمات بسم الله درهمه قرآن به تعدادی تکرارشده است که همگی مضرب19دارند. اسم19مرتبه تکرارشده، رحمن57(3*19)مرتبه، رحیم114مرتبه(6*19) 3-قرآن دارای114سوره 6*19 4-مجموع ایات قرآن6346است که می شود19*334. 334آیه شماره گذاری شده و12آیه(بسم الله)شماره گذاری نشده است که می شود112+6234توجه کنیدکه4+6+3+6می شود19. 5-بسم الله114مرتبه تکرارشده است. باوجودغیبت آن درسوره توبه در(سوره نمل دوبارتکرارشده پس دوبارمی شود114=19*6 6- ازغیب بسم الله درسوره توبه تابسم الله اضافی درسوره نمل دقیقاً19سوره می باشد. 7- مجموع شماره سوره ها ازتوبه تانمل(27+26+...+12+11+10+9) 342یا18*19 8- این مجموع342همچنین مساوی است بامجموع کلمات بین دوبسم الله سوره نمل وسوره توبه342=19*18 9- اولین آیات معروفی که وحی شد"سوره علق آیه1تا5"شامل19 کلمه است. 10- این اولین وحی19کلمه دارای76حرف است19*4 11- سوره علق ازنظرترتیب زمانی ازاخرقرآن نوزدهمین است. 12- مجموع29سوره ای که(پارافهای قرآنی)(حروف مقطعه)درآنهاآمده است می شود: 822=68+50+7+3و 822+14 (14 مجموعه حروفهای مقطعه می شود836=19*44) قرآن پدیده خاص وبی نظیری داردکه هرگزدرکتاب دیگری یافت نمی شود درواقع این معجزه عظیم همه دانشمندان وعلماوریاضیدانان رابه مبارزه می طلبدتافقط یک سوره مانندقرآن نشان دهند. حال ازخودمی پرسیم چرا عدد19برگزیده شده است. چندلحظه ای این سؤال را درذهن خودتکرارکنید. چرا؟ همه کتاب های خدانه فقط قرآن به طریق ریاضی باعدد19کدگذاری شده حتی جهان به این پهناوری این علامت رادربردارند. عدد19رامی توان امضاءخالق برروی هرچه خلق کرده است درنظرگرفت برای مثال: 1. 19 عدداول است. 2. مسائل اولین عدد1وآخرین عدد9است. انگارکه صفت خدارادر75:3نشان دهد. 3. عدد19 مجموع اولین توان9و 10است. 4. بدن انسان از19سلول خاص شکل گرفته است. 5. دربدن انسان209استخوان است یا11*19 6. موج دریا به زاویه19درجه می رسد. زمانی که مردم نسبت به صحت کتاب های آسمانی شک دارندزمانی که دریافتیم که مردم ازکتابهای آسمانی دور شده اندهرگاه خواستیم که دوستی، خواهریابرادری راباکتاب آسمانی قرآن نزدیک کنیم ازساختمان ریاضی قرآن بااو صحبت کنیم.سوره هاوآیات وکلمات قرآن نه تنهادارای انشای ر یاضی هستندبلکه مطلقاً ریاضی است. محتویات ادبی آن هیچ ارتباطی باترتیب چنین ساختمانی ندارد. این معجزه مانندقفل رمزی قرآن راازداخل قفل کرده است کوچکترین دستبردبه آن آشکارمی شودهریک ازعناصرقرآن دارای ترکیبی ریاضی است. تعدادسوره هاوانواع اسم های الهی وطرزنوشتن بعضی لغات وبسیاری ازعوامل دیگرقرآن همگی دارای ترکیبی خاص هستندکه ازتوانایی انسان بسیاردوراست اگربه تفسیرقرآن بپردازیم درسوره نمل آیه82(27:82)خدامی گویددرزمانی معین مابرایشان موجودی به وجودمی آوریم که ازاجزای چنین ساخته شده است. اعلام می کند که مردم به آیات مایقین ندارند. این موجودکامپیوتراست(2+8+7+2=19) اکنون خدای بزرگ بامابوسیله ریاضی درهمه علوم وکامپیوترکه اکثرمردم باآن آشنایی دارندارتباط برقرارکرده است.خدامی خواهد دینی راکه بواسطه ابراهیم برای هدایت وراهنمایی بشرفرستاده بودودرطی مرورزمان ازبین رفته وتغییرشکل پیداکرده است رادوباره به حالت اول بازگرداندوهمه ادیان رادریک دین وتسلیم کامل تنهاخدا، یکی کند. اگرکمی اندیشه کنیم درمی یابیم که تعداداشخاصی که معجزات رسولان قبلی رامشاهده کرده بودندبسیارمحدودبودندولی معجزه حیرت انگیزریاضی قرآن راهمه مردم تاآخردنیا می توانندمشاهده کنند. هم اکنون اثباتی علمی دردست داریم که ثابت می کنند چوبدستی موسی بخواست خدابه مارتبدیل شدو... خدای بزرگ می گوید: قرآن کتابی است کامل ومفصل وتنهامنبع پیروی وهدایت بشراست. معجزه هیبت انگیزقرآن همه دستبردگی هاوتزریقات انسانی راازقرآن پاک کرده است   
نویسنده : raper ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ آبان ،۱۳۸٦